Nieuwe etikettering conform GHS aanstaande

Nieuwe etikettering conform GHS aanstaande

Per 1 juni 2015 zal de nieuwe GHS regelgeving volledig van kracht zijn.

De oude R & S (Risk & Safety) zinnen zullen dan worden vervangen door de

nieuwe H & P (Hazard & Precaution) aanduidingen.


Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door de VN vastgesteld. Het VN-GHS beschrijft criteria voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen. VN-GHS levert wereldwijde criteria voor gevaarcommunicatie over chemische stoffen en mengsels. De VN-GHS zelf is niet bindend. Dit systeem kan worden overgenomen in wetgeving over de levering, het gebruik en het transport van chemische stoffen en mengsels. De leden van de VN worden aangemoedigd de VN-GHS criteria op te nemen in nationale en/of internationale wetgeving voor het indelen en etiketteren van chemische stoffen en mengsels.

De lidstaten in de Europese Unie (EU) hebben de Europese Commissie gevraagd om de VN-afspraken om te zetten in bindende Europese regelgeving voor de indeling en etikettering voor de levering en gebruik van chemische stoffen en mengsels. Met de verordening (EU-GHS/CLP) is het VN-GHS-systeem in de Europese wetgeving verankerd. De Europese Verordening is rechtstreeks werkend in alle lidstaten. EU-GHS/CLP bevat ook elementen uit de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EC) die niet in VN-GHS zijn opgenomen. Zo zijn in de verordening ook criteria voor het gebruik van enkele risicozinnen (R-zinnen) opgenomen als EUH-zinnen.

EU-GHS/CLP vervangt na een overgangsperiode de richtlijnen over indeling en etikettering van stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG).

Overgangsperiode

Niet alle verplichtingen gelden vanaf 20 januari 2009. Omdat indeling van mengsels afhangt van de indeling van stoffen, mogen de criteria van EU-GHS/CLP eerst op stoffen worden toegepast en pas daarna op mengsels. EU-GHS/CLP bevat een overgangsperiode tot 1 juni 2015. Vanaf 1 december 2010 is het verplicht stoffen volgens het oude en het nieuwe systeem te classificeren. Voor mengsels loopt de overgangsperiode tot 1 juni 2015. Op deze manier valt de inwerkingtreding van de nieuwe indelingscriteria voor chemische stoffen samen met de eerste registratiedeadline in REACH voor geleidelijk geïntegreerde stoffen.